Anders Breivik: Til fengsel eller feriekoloni?

Posted on August 25, 2012

023.8.2012 vil gå inn i historiebøkene. Det var dagen vi alle ventet på: Anders Breivik ble dømt beregnelig og dermed til 21 års forvaring. Dette var forventet og i følge avisene er 9 av 10 enige i dommen. Jeg er den ene av 10 som mener at dette er på ingen måte en tilfredsstillende straff!

I de etterfølgende dagene etter 22. juli 2011 så vi en befolkningen som reagerte med vantro og sjokk. En av “våre egne” gjorde en handling så grusom at vi ikke i vår villeste fantasi hadde klart å forestille oss utfallet. Fremdeles ligger grusomhetene som et tykt teppe over oss.

Nå som rettsaken er over og straffeutmålingen er satt er det på høy tid å diskutere strafferammer. Norge har, i utgangspunktet, passe lange straffer, men disse er bare gjeldende så lenge den kriminelle handlingen er “normal”. Det som bør diskuteres er utvidelse det rettslige mandatet i seg selv til å også gjelde demonske handlinger som de terroranslagene ABB sto for.

Norsk straff er basert på at individets frihet innskrenkes i varierende grad. Fengselets grunnleggende hensikt er å kun frarøve forbrytere friheten til å leve fritt i samfunnet. Med det ser vi fanger som lever sine glade dager innenfor murene (NOKAS-dømte Erling Havnå: – Koser meg glugg i hjel i fengselet.) Hvor er straffen da? For samfunnet føles dette som en feriekoloni med full kost og losji og ikke et fengsel.

Vi har gått bort fra dødsstraff. Dette er prinsipper vi i fremtiden også bør holde på. Dog er det muligheter til å utvide begrepet frihetsfrarøvelse i strafferetslig forstand.

Det vi nå har sett med Anders Behring Breivik er en helt annen verden. Vi ser en person som har kalkulert med å sitte i fengsel for så å drive propaganda fra cellen. Han er inneforstått med at hans liv som fritt menneske er over. Dette var en kalkulert risiko for ham. Da mener jeg at det også er på sin plass å fjerne andre friheter som individer i fengselet har. Friheter som fratar en slik personliget friheter som andre har.

Jeg mener derfor at norske straffer skal udvides med flere frihtetsinnskrenkningner. I ekstreme tilfeller skal vi kunne fjerne ytringsfrihet, besøksfrihet, nyhetsfrihet, studeringsfrihet etc. For de som har begått de mest grusomme handlingene skal samfunnets ansvar kun være å ivareta individets primærbehov. Vi kan bruke maslow’s behovshierarki i bakvendt forstand til vi får en total frarøvelse av personlig frihet.

Samfunnet vårt er basert på individuell og samfunnsmessig naivitet og godtroenhet. Dette er verdier som er verdt å beholde. Som samfunn vil vi tape hvis vi skal begynne å leve våre liv i frykt. Frykt er terroristers fremste våpen. Det er dog forskjell på å være godtroende og proaktiv! En utvidelse av straffevilkårene til å omfatte en gradvis “sosial lobotomisering” er absolutt en proaktiv handling.

Automatisert forvaring bør innføres i saker som omhandler drap, grov legemsbeskadigelse, seksuelle forbrytelser og grove vinningsforbrytelser! Er man først i fengsel så bør en kunne bevise for sakkyndige at en er tilregnelig til å komme tilbake til samfunnet. Å bli rehabilitert skal være en gulrot for den innsatte, og ikke et luftig og naivt ønske fra samfunnet! Hvis det er tvil om graden av rehabilitering skal ikke den insatte være velkommen tilbake i samfunnet.

For meg ville en passende straff for ABB være: 21 års forvaring med mulighet for å prøve saken inn for sakkyndinge tidligst om 21 år. Deretter hvert 5. år. En celle med muligheter for fysisk fostring, tilgang på mat og drikke og muligheter for å dekke sanitære behov. Så å si alle andre friheter er frarøvet. Straffen for ABB vil å ikke kunne drive propaganda fra fengselet på noen måte. Han ville da gå inn i historien som Norges Ted Bundy, og ikke noe mer. Er det noen som har gjort seg fortjent til en total sosial lobotomisering så er det herr ABB!

Vi skal kunne være av naive og blåøyde, men det er på tide å fjerne silkehanskene for de som utnytter vår godhet. Utvid straffeutmålingsmandatet nå!

Advertisements
Posted in: Miscellaneous